From Our Notebook

Afrikan Affirmations Broadcast Schedule (subject to change – please enquire to radio station)

EVERY WEEKDAY (Monday - Friday)

 • Ikwekwezi FM (IsiNdebele) – 14h10
 • Lesedi FM (Sesotho) - 20h45
 • Ligwalagwala FM (Siswati) - 19h05
 • Lotus FM (English) - 22h30
 • Munghana lonene FM (Xitsonga) - 13h20
 • Motsweding FM (Setswana) – 20h50 (Mon-Thurs)
 • Phalaphala FM (Tshivenda) - 13h50
 • Radio 2000 (English) - 21h22
 • RSG (Afrikaans) - 19h55
 • SAFM (English) - 20h30
 • Thobela FM (Sepedi) - 14h45
 • Tru-FM (English) – 21h35
 • Ukhozi FM (isiZulu) - 14h25 (Monday – Wednesday) & 12h20 (Thursday)
 • Umhlobo Wenene FM (isiXhosa) - 09h40
 • XK-FM (Afrikaans) - 14h20

Afrikan Affirmations© Radio Series III Podcast

Afrikan Affirmations©

“Iinganekwana ze-Afrika, iinolwana-mlando, iindatjana, izaga kanye neenkondlo zirhumutjhwe zasiwa emalimini wamaKhuwa nama-Amerika, njenganje ama-Afrika abuthelela khudlwana imitlolo yemilomo. Kilokhu, ebukghwarini nekubazeni kwe-Afrika, emdanswenakhe kanye nengomenakhe, kungalandelelwa ukuhlakanipha neenkolelo zabaNtu abaNzima be-Afrika.” — Es’kia Mphahlele – 1971 (Translated)

Afrikan Affirmations Radio Series Transcripts

We are thrilled to announce the availability of selected transcripts of the Afrikan Affirmations© Radio Series!

Transcripts are available for download to Registered Members of the Es'kia Institute website.

Find the Transcripts here, or by navigating to the Afrikan Affirmations© Radio Series under Programmes, from the main navigation.

Media Releases

Main Sponsors